LỊCH CÔNG GIÁO GPCT THÁNG 6/2018 :
  • 01/06/2018
  • Quản trị

LỊCH CÔNG GIÁO GPCT THÁNG 6/2018 :

Ý cầu nguyện:

Cầu cho các trang mạng xã hội : Xin cho các trang mạng xã hội dành ưu tiên cho tình liên đới và việc học biết tôn trọng sự khác biệt với người khác.

 

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh Tâm là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

01 18.4 Đ Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. 1Pr 4,7-13; Mc 11,11-26

Thánh Giuse Túc (xử trảm -1862- Nam Định)

02 19 X Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). Gđ 17,20b-25; Mc 11,27-33

Thánh Đaminh Trần Duy Ninh (xử trảm -1862- An Triêm)

 

03 20 Tr CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN: LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). (Không cử hành lễ Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo). Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26

Thánh Phaolô Vũ Văn Dương (Đổng) (xử trảm -1862- Nam Định)

Chầu MTC thay Giáo Phận: HỌ ĐẠO VỊ TÍN, HÒA TRUNG VÀ SỐ 6 LA CUA.

 

GIÁO HUẤN SỐ 27

BÍ TÍCH THỐNG HỐI (1)

H. Bí tích Thống hối là gì? (294)

T. Là bí tích Chúa Giêsu đã lập, để tha các tội riêng chúng ta đã phạm từ khi lãnh Bí tích Rửa Tội về sau, cùng giao hòa chúng ta với Thiên Chúa và Hội Thánh.

 

04 21 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần I. 2Pr 1,2-7; Mc 12,1-12

05 22 Đ Thứ Ba. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 2Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17

Thánh Luca Vũ Bá Loan, linh mục (xử trảm -1840- Ô Cầu Giấy), Thánh Đôminicô Nguyễn Văn Huyện và Thánh Đôminicô Nguyễn Văn Toái (thiêu sống -1862- Nam Định).

06 23 X Thứ Tư. Thánh Norbertô, giám mục (Tr). 2Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27

Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng, Thánh Vicentê Phan Văn Dương và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần (thiêu sống -1862- Nam Định).

07 24 X Thứ Năm đầu tháng. 2Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34

08 25 Tr Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Hs 11,1.3-4.8c-9 ; Ep 3,8-12.14-19 ; Ga 19,31-37

Ngày thế giới cầu xin ơn thánh hóa các linh mục.

Tước hiệu Nhà thờ Chính Toà Cần Thơ

Tước hiệu Giáo phận Cần Thơ

Lễ Giỗ Đức Cha Philipphê Nguyễn Kim Điền (1988).

Ân xá: Khi viếng nhà thờ họ đạo vào ngày lễ Tước hiệu nhà thờ ấy, thì được ơn Đại Xá(EI, 33 § 1, 5º).

09 26 Tr Thứ Bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. (Không cử hành lễ Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh). Is 61,9-11; Lc 2,41-51

10 27 X CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊNThánh vịnh tuần II. St 3,9-15; 2Cr 4,13—5,1 ; Mc 3,20-35

Chầu MTC thay Giáo Phận: HỌ ĐẠO CHÍNH TOÀ, VỊ THUỶ, VĨNH HẬU.

 

GIÁO HUẤN SỐ 28

BÍ TÍCH THỐNG HỐI (2)

H. Muốn lãnh Bí tích Thống Hối chúng ta phải làm gì? (297)

T. Muốn lãnh Bí tích Thống Hối chúng ta phải làm bốn việc này:

- Một là xét mình;

- Hai là ăn năn và dốc lòng chừa;

- Ba là xưng tội;

- Bốn là đền tội.

 

11 28 Đ Thứ Hai. Thánh Barnabatông đồ. Lễ nhớ. Cv 11,21b-26.13,1-3; Mt 10,6-13

12 29 X Thứ Ba. 1V 17,7-16 ; Mt 5,13-16

13 30 Tr Thứ Tư. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1V 18,20-39 ; Mt 5,17-19

14 1.5 X Thứ Năm. 1V 18,41-46; Mt 5,20-26

15 02 X Thứ Sáu. 1V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32 16 03 X Thứ Bảy. 1V 19,19-21; Mt 5,33-37

Thánh Đaminh Nguyễn Đức Mạo, Thánh Đaminh Nguyên, Thánh Đaminh Nguyễn Đức Nhi, Thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường và Thánh Vicentê Nguyễn Mạnh Tưởng (xử trảm -1862- Làng Cốc).

 

17 04 X CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊNThánh vịnh tuần III. Ed 17,22-24 ; 2Cr 5,6-10 ; Mc 4,26-34

Thánh Phêrô Đa (thiêu sống -1862- Nam Định)

Chầu MTC thay Giáo Phận: HỌ ĐẠO ÐỊNH MÔN, TRÀ RẰM VÀ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (BẠC LIÊU).

 

GIÁO HUẤN SỐ 29 : ÂN XÁ

H. Ân xá là gì? Có mấy thứ ân xá? (310-311)

T. Ân xá là việc tha thứ những hình phạt tạm đáng chịu vì những tội chúng ta đã phạm, dù những tội này đã được tha thứ. Có hai thứ ân xá:

- Một là đại xá: tha tất cả các hình phạt;

- Hai là tiểu xá: tha một phần các hình phạt.

 

18 05 X Thứ Hai. 1V 21,1-16; Mt 5,38-42

19 06 X Thứ Ba. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr). 1V 21,17-29; Mt 5,43-48

KHAI MẠC NĂM THÁNH TĐVN CẤP GIÁO TỈNH

 

20 07 X Thứ Tư. 2V 2,1.4.6-14; Mt 6,1-6.16-18

Lễ Giỗ Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang (1990)

GPCT KHAI MẠC NĂM THÁNH TĐVN VÀ TRUYỀN CHỨC LM TẠI SÓC TRĂNG

 

21 08 Tr Thứ Năm. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. Hc 48,1-14 ; Mt 6,7-15

22 09 X Thứ Sáu. Thánh Paulinô Nôla, giám mục (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, và Thánh Tôma More, tử đạo (Đ). 2V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23

23 10 X Thứ Bảy. 2Sb 24,17-25; Mt 6,24-34

Tr Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17

24 11 Tr CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80

Chầu MTC thay Giáo Phận: HỌ ĐẠO TRƯỜNG THÀNH, CHÀNG RÉ VÀ NGÃ NĂM.

 

GIÁO HUẤN SỐ 30

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN (1)

H. Bí tích Xức Dầu bệnh nhân là gì? (312)

T. Là bí tích Chúa Giêsu đã lập, để ban ơn nâng đỡ bệnh nhân và người già yếu, về phần hồn cũng như phần xác.

 

25 12 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. 2V 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5

26 13 X Thứ Ba. 2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14

Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, thầy giảng và Thánh Domingo Henárez Minh, Giám mục (xử trảm -1838- Nam Định).

27 14 X Thứ Tư. Thánh Cyrillô Alexandria, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 2V 22,8-13;23,1-3; Mt 7,15-20

Thánh Tôma Toán, thầy giảng (rũ tù -1840- Nam Định)

28 15 Đ Thứ Năm. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 2V 24,8-17; Mt 7,21-29

Đ Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19

29 16 Đ Thứ Sáu. THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19

30 17 X Thứ Bảy. Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ). Ac 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17

Thánh Vicentê Đỗ Yến, linh mục (xử trảm -1838- Hải Dương).

LỜI CHÚA MỖI NGÀY
26/04/2019
SCĐ Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C

SCĐ Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C   “Các môn đệ vui mừng vì được...

Đọc tiếp...
19/04/2019
DẪN LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH: “BIẾN CỐ PHỤC SINH” (21.4.2019)

DẪN LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH: “BIẾN CỐ PHỤC SINH” 21.4.2019

Đọc tiếp...
11/04/2019
SCĐ Chúa Nhựt Lễ Lá C Chủ đề : Thập giá và Vinh quang

SCĐ Chúa Nhựt Lễ Lá C Chủ đề : Thập giá và Vinh quang   Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem Sợi chỉ đỏ : Những...

Đọc tiếp...
01/04/2019
SCĐ Chúa Nhật V Chay C Chủ đề : Ơn giải thoát

SCĐ Chúa Nhật V Chay C Chủ đề : Ơn giải thoát  “Tôi không...

Đọc tiếp...
30/03/2019
CHẦU THÁNH THỂ 24 GIỜ GIÁO XỨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỆM NGUYÊN TỘI - LỘ 20

CHẦU THÁNH THỂ 24 GIỜ GIÁO XỨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỆM NGUYÊN TỘI - LỘ 20 Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi mọi người dành 24 giờ cho Chúa, vào ngày Thứ Sáu tuần này 29/3, vì thế Giáo xứ sẽ tổ chức giờ chầu Thánh Thể từ sau Thánh lễ chiều cho đến 22g15.

Đọc tiếp...
25/03/2019
SCĐ Chúa Nhật IV Chay Chủ đề : Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót

SCĐ Chúa Nhật IV Chay Chủ đề : Thiên Chúa là Cha giàu lòng...

Đọc tiếp...
18/03/2019
SCĐ CHÚA NHẬT III CHAY C Chủ đề : Hãy sám hối

SCĐ CHÚA NHẬT III CHAY C Chủ đề : Hãy sám hối  

Đọc tiếp...
18/03/2019
DẪN LỄ VÀ LỜI NGUYỆN THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA NGÀY 19.3

DẪN LỄ VÀ LỜI NGUYỆN LỄ THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA NGÀY 19.3

Đọc tiếp...
11/03/2019
SCĐ Chúa Nhật II Chay C Chủ đề : Biến đổi

SCĐ Chúa Nhật II Chay C Chủ đề : Biến đổi  

Đọc tiếp...
06/03/2019
Thống kê truy cập
  • ĐANG ONLINE : 1
  • TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 44843